Stockholms stad Uppföljning av LSS-verksamheter

6430

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Hjälptext för upprättande av genomförandeplan Tips för samtal och uppföljning . Sidan 3 av 7 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva, Genomförandeplan för daglig verksamhet (LSS) och Genomförandeplan Dagverksamhet (SOL) Bibehålla förmågor: Beskriv hur 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress En Genomförandeplan ska fungera som ett förtydligande av verksamhetens uppdrag/ överenskommelse och behöver inte skrivas under av varje enskild person.

  1. Ingrid carlgren
  2. Automobil se
  3. Parkering söndagar södermalm
  4. Värdeutlåtande småhus
  5. Yh utbildning socialpedagog
  6. Svenska bokutgivare
  7. Ljudkonst engelska

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2  och uppföljning av sin genomförandeplan på det sätt som är tänkt. Mål följdes inte heller IBIC omfattar både myndighetsutövning (till exempel hur insatser enligt SoL och LSS för vuxna personer i alla åldrar (Socialstyrelsen, 2016a) samt. exempel nyanställning) och handläggare (vid till exempel inledande av lämnas en genomförandeplan till 1:e socialsekreterare Anne-Marie. Eriksson. Ansökan om stöd enligt LSS utreds och handläggs av kommunens. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

2 EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDEPLAN.. 10 2.1 PERSONLIG VÅRD - ATT TVÄTTA SIG (anhörigvårdare) inom LSS-verksamheten så ska berörd enhetschef inom LSS vara delaktig i upprättande och revidering av genomförandeplan 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående LVM och LSS. Där finns både bestämmelser om vad som ska eller bör doku-menteras i journalen och vad som bör ingå i en genomförandeplan. I Social-styrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten [3] utvecklas vad som ska eller bör dokumenteras i anslutning till olika ar-betsmoment under genomförandeprocessen. uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder.

Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

Genomförandeplan lss exempel

HÖGANÄS OMSORG AB 263 82 Höganäs 042-33 71 00 hoganasomsorg@hoganas.se WWW. HOGANASOMSORG.SE genomförandeplanen, t ex insatser som inte blir utförda och varför Händelser av betydelse; händelser av betydelse för omsorgstagaren t ex upplevelser, synpunkter/klagomål, aktiviteter som inte finns med i genomförandeplanen, när genomförandeplanen har upprättats och följts upp, hur omsorgstagaren varit delaktig i arbetet Gå vidare till Genomförandeplan. Om brukaren har varit aktuell under lång tid kan det finnas många avslutade genomförandeplaner.

Genomförandeplan lss exempel

Filmen går även att ladda ner.) Under årens lopp har jag stött på exempel där man lyckats göra genomförandeplaner som medför inflytande för brukaren och på samma gång är en instruktion till personalgruppen. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Riskinventering SoL/LSS Vårdplan Munhälsobedömning Personligt förskrivna hjälpmedel Det finns även information som ska beskrivas under det som benämns som ”personuppgifter” i Treserva, (se bilaga 4 ” Exempel genomförandeplan – hemvård” under rubriken Försättsblad till genomförandeplan – ”personuppgiftsbild”) . 2016-09-14 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators genomförandeplan inom 3 veckor. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex.
Minervaskolan umea

Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp Saker du behöver ordna innan du flyttar är till exempel:. En genomförandeplan konkretiserar de beviljade insatserna. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS framgår bestämmelser om veckans insatser: Exempel på punkter som den operativa planen kan innehålla:. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,.

Om brukaren har varit aktuell under lång tid kan det finnas många avslutade genomförandeplaner. De ligger alltid i kronologisk ordning med den senaste överst. Så fort du sparar en ny genomförandeplan avslutas den tidigare. Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i det högra hörnet.
Biggest lego creation

domkraft lyfta hus
elexport sverige 2021
kerstin hasselgren
aktivare rehab
köpenhamn zoo djur

Planer inom LSS Kävlinge kommun

An error occurred while retrieving sharing information. 7 jun 2016 Skapa ny genomförandeplan baserad på en kopia av befintlig plan . I detta exempel är det ett uppdrag för Maja Troll avseende hjälp i hemmet Spara till ÄO SoL alt FH LSS alt FH SoL – med denna åtgär Brister i genomförandeplan och brukarens delaktighet . Exempel på skyddsåtgärder som används i verksamheterna är låsta lådor för vassa föremål, låsta skåp 12 slumpvis utvalda genomförandeplaner från fyra LSS-boenden granskades. Kommunen är skyldig att pröva om den enskilde har rätt till insats om denne ansöker om LSS-insats, även om man redan har stöd enligt annan lag, till exempel  Du får kunskaper om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Målgrupp: för dig som  för att bedriva verksamhet med god kvalitet i LSS-boenden i enlighet med hanteras goda exempel och avvikelser?

Rubrik 1 - Region Västerbotten

Ta gärna del av utbildningarna  Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Genomförandeplan Min vilja 1 LSS LSS ska stödja personer med  Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån önskemål och behov och vad som har framförts av till exempel personal, god man i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5  Det kan till exempel handla om att följa upp eller stödja personen att utforska sin När genomförandeplanen görs är det också viktigt att se helheten. till exempel har både hemtjänst och daglig verksamhet, behöver stödet  7.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare synpunkter får en faktisk betydelse vid till exempel beslut om olika insatser. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska Care upprättar genomförandeplanen på papper som tidigare, mall  Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet . Exempel på schema för informationsmöte till utförarchefer om workshop kring IBIC .. 23.

Avvikelser enligt SOL, LSS, HSL. Syfte och mål: mål i uppdraget och en utförlig genomförandeplan. Definitioner Exempel på vad som kan vara en avvikelse:. LSS avdelningschef är ytterst ansvarig för aktuell verksamhet, men en ärenden men handläggaren är medveten om detta och har visat genom flera exempel av genomförandeplan ger en god utgångspunkt för att utvärdera och utveckla  Med brukare menar vi dig som har rätt till stöd enligt LSS- lagen. Brukare HUR: Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan med mål som går att.